Waluta:
PLN

Regulamin sklepu

Opublikowano:

WARUNKI OGÓLNE

 

1. Sklep internetowy vetlandia.pl firmy vetlandia.pl Karol Dudkowiak mającej siedzibę pod adresem: ul.Elbląska 1b, 62-300 Września nr NIP 789-175-33-01; REGON 302841680, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Firma vetlandia.pl Karol Dudkowiak figuruje we wpisie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Konsument może kontaktować się ze sklepem internetowym pod adresem siedziby, elektronicznie wysyłając wiadomość na adres email: sklep@vetlandia.pl lub telefonicznie w dni robocze w godz. od 10:00 do 16:00 pod nr telefonu:  +48 533 333 115.

2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym http://www.vetlandia.pl są podane domyślnie w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto). Kupujący ma możliwość zmiany waluty zgodnie z opcją dostępną na głównej stronie sklepu. Do ceny za towar należy doliczyć koszty dostawy zgodnie z pkt. 6 niniejszego regulaminu.

3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Niniejszy Regulamin skierowany jest  do konsumentów i przedsiębiorców. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

5. Konsument ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówienie. Dostępne są następujące formy płatności:

Przedpłata na konto – konsument w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia wpłaca należną kwotę na następujące konto bankowe:

Vetlandia.pl Karol Dudkowiak
ul. Elbląska 1b
62-300 Września
w tytule wpłaty ID zamówienia

Alior Bank:  
64 2490 0005 0000 4500 5613 7879

 
Płatność elektroniczna - konsument dokonuje płatności poprzez internetową stronę operatora niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Usługa płatności elektronicznej świadczona jest przez firmę eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-387 Gdańsk), przy ulicy Arkońskiej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000042304, o kapitale zakładowym wynoszącym 30.259.488,00 złotych w całości opłaconym, nr NIP: 521-31-03-040. Dostępne są następujące formy płatności:

 Za pomocą kart płatniczych:

 Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic

 ePrzelewy:

 1.     Bank PEKAO S.A. (PeoPay)

2.     ING Bank Śląski S.A. (Płacę z ING)

3.     PKO BP S.A. (Płacę z iPKONET)

4.     Bank Millennium S.A. (Millennium Płatności Internetowe)

5.     Meritum Bank ICB S.A. (MeritumBank Przelew0

6.     Plus Bank S.A. (Płacę z Plus Bank)

7.     Idea Bank S.A. (Płacę z Idea Bank)

8.     PKO BP S.A. (Płacę z iPKO)

9.     PKO BP S.A (Płacę z Inteligo)

10.   PKO BP S.A (Płacę z iKO)

11.   Bank Pocztowy S.A (e-transfer Pocztowy24)

12.   Bank  PEKAO S.A (Pekao24Przelew)

13.   Bank Ochrony Środowiska S.A. (Płać z BOŚ)

14.   Toyota Bank Polska S.A. (Toyota Bank Pay Way)

15.   Volkswagen Bank Polska S.A. (Przelew Volkswagen Bank direct)

16.   Deutsche Bank PBC S.A. (db Transfer)

17.   Euro Bank S.A. (Eurobank płatność online)

18.   Credit Agricole Bank Polska S.A. (Credit Agricole eprzelew)

19.   Bank PBH S.A. (Przelew z BPH)

20.   Alior Bank S.A. (Płacę z Alior Banku)

21.   Alior Bank S.A. (T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Sync)

22.   mBank S.A. (mBank mTransfer)

23.   mBank S.A. (mBank MultiTransfer)

24.   Bank Zachodni WBK S.A. (Przelew24 BZWBK)

25.   Bank Handlowy w Warszawie S.A. Citi Handlowy (Płacę z Citi Handlowego)

 

Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki – konsument dokonuje zapłaty gotówką przy odbiorze przesyłki.

 

6. Dostawa towarów na terenie Polski odbywa się za pośrednictwem firm: Poczta Polska, DPD, Inpost

Klient może wybrać miejsca dostawy do kraju innego niż Polska. W przypadku wyboru jako miejsce dostawy kraju innego niż Polska obowiązuje osobny cennik. Szczegółowe informacje oraz lista dostępnych do wysyłki krajów znajduje się pod adresem:

http://vetlandia.pl/wysylka,16  (zakładka ,,wysyłka” dostępna w stopce sklepu internetowego). 
Przy dostawie po za granicę Polski odbiorca przesyłki nie ma możliwości zapłaty gotówką przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem jest wykluczona).

GWARANCJE I REKLAMACJE                                                                                

7. Internetowy sklep www.vetlandia.pl zobowiązuje się do dostarczenia produktów bez wad.   

8. Towary oferowane w sklepie internetowym http://www.vetlandia.pl są objęte gwarancją producenta 

9. W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze sklepem vetlandia.pl. 

10. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować listownie na adres vetlandia.pl Karol Dudkowiak, Elbląska 1b, 62-300 Września lub elektronicznie na adres sklep@vetlandia.pl. Sklep vetlandia.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

11. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres vetlandia.pl, ul. Elbląska 1b, 62-300 Września. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

12. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 11 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 10 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

12. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta będącego konsumentem, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

13. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres siedziby sklepu podany w niniejszym regulaminie lub elektronicznie na adres email sklep@vetlandia.pl. Konsument może lecz nie musi złożyć oświadczenie korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronie „Regulamin” sklepu. 

14. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

15. Sklep vetlandia.pl zobowiązuje się, że dokona zwrotu płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od konsumenta o odstąpieniu od umowy.

16. Sklep vetlandia.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które nastąpi wcześniej.

17. Konsument ponosi koszty odesłania towaru.

18. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

19. Konsument ma obowiązek dokonać zwrotu towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

20. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów przygotowanych na specjalne zamówienie Konsumenta (wykraczających poza uniwersalną ofertę), towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub z krótkim terminem ważności, a także towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

21. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

22. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

Informujemy, że każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług."

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

Niniejsza część regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

23. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

24. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

25. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

26. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

27. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

28. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

29. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

30. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

31. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

32. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.         

33. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Najniższa cena towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki